Akt notarialny

Akt notarialny to jedna z tych form dokumentu urzędowego, która jest najczęściej dokonywana przez notariusza warszawskiego. Jest ona niezbędna do dokonywania pewnych zadań wyszczególnionych w kodeksie cywilnym, kodeksie spółek handlowych oraz pozostałych ustawach, chociażby takich jak te, które dotyczą nieruchomości czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest ona wykonywana również wtedy, gdy strona chce zabezpieczyć swoje interesy, chociażby podczas podpisywania umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości.

To co powinien zawierać taki akt notarialny stworzony przez notariusza Warszawa centrum, określa artykuł 92 Prawa o notariacie:
– dzień, miesiąc oraz rok przygotowania aktu, a jeśli takie jest żądanie stron albo potrzeba, także godzinę i minutę rozpoczęcia oraz podpisania aktu
– miejsce, w którym został sporządzony akt
– imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeśli został on sporządzony przez jego zastępcę – to również nazwisko i imię tego zastępcy
-imiona, nazwiska, imiona rodziców oraz miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę oraz siedzibę osób prawnych lub pozostałych podmiotów, które biorą udział w akcie. Ponadto imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób, które działają w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli, albo pełnomocników, jak również pozostałych osób, które są obecne podczas sporządzania aktu
– oświadczenia stron, w razie konieczności z powołaniem się na przedstawione przy akcie dokumenty;
– na żądanie zainteresowanych stron, sporządzenie sprawozdania z faktów i ważnych okoliczności, które miały miejsce podczas tworzenia aktu;
– stwierdzenie, że dany akt został odczytany, zatwierdzony i podpisany;
– podpisy osób, które brały udział w akcie, jak wszystkich osób, które były obecne podczas spisywania aktu;
– podpis notariusza

Przed podpisaniem takiego aktu, notariusz jest zobowiązany, aby upewnić się, że zainteresowane osoby, będące stroną umowy lub ich przedstawiciele, dobrze zrozumiały jego treść, oraz nie mają do niego żadnych zastrzeżeń, i jest on zgodny z ich wolą. Jeżeli jednak pojawiają się jakieś wątpliwości, notariusz warszawski ma obowiązek udzielenia wszystkich niezbędnych wyjaśnień. Oryginał stworzonego aktu notarialnego pozostaje w siedzibie kancelarii notarialnej, zainteresowane strony otrzymują wypisy, które zostały przez nie podpisane. Dzieje się tak dlatego, że w obrocie prawnym, posiadają one taką samą moc prawną, jaką ma oryginał. Jeżeli zajdzie potrzeba pozyskania kolejnego wypisu danego aktu notarialnego, to kancelaria ma obowiązek przechowywania oryginałów dokumentów przez minimum 10 lat. Następnie po tym okresie akty przenoszone są do archiwów sądowych.

O właściwe odbycie się stworzenia i podpisania umowy, zgodnie z prawem, dba notariusz. Dlatego też trzeba się upewnić, czy deweloper ma pozwolenia na budowę, a na rynku wtórnym, czy osoba sprzedająca daną nieruchomość, jest faktycznie jej właścicielem, albo pełnomocnikiem. Należy także sprawdzić, czy ma ona wpis do księgi wieczystej i czy nie ma na sobie jakiegoś zadłużenia, o którym do tej pory nie mieliśmy wiedzy.

Podobne wpisy