Notariusz warszawski

Notariusz warszawski jest osobą zaufania publicznego, a to oznacza, że zobowiązany jest do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków. Dlatego też, jako bezstronny uczestnik postępowania notarialnego, nie może się on opowiadać po żadnej ze stron, za to koniecznym jest, aby upewnił się, że obydwie strony, których dotyczy sprawa dokładnie rozumieją założenia umowy, którą mają podpisać.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U.2008 nr 189 poz.1158), jest on powołany do wykonywania czynności, którym strony są obowiązane, albo którym pragną nadać formę notarialną. Wszystkie te czynności dokonane przez notariusza, łącznie z umowami przez niego wykonanymi, zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Z tego też powodu wszystkie czynności notarialne dokonywane są w języku polskim. Jeżeli w czynnościach bierze udział osoba, która nie zna języka polskiego, wówczas taki dokument musi być jej przetłumaczony. W takiej sytuacji jednak potrzebna jest obecność tłumacza przysięgłego. Podczas dokonywania czynności notarialnych, notariusz musi sprawdzić tożsamość osób, które biorą udział w takiej czynności. Takie sprawdzenie odbywa się na podstawie prawnie uznanych dokumentów, jak chociażby dowód osobisty czy paszport.

Jeżeli planujemy dokonać czynności notarialnej, to koniecznie o wszystkim musi się dowiedzieć wcześniej notariusz Warszawa centrum. Wówczas będzie on w stanie określić warunki, treść i formę czynności notarialnej. Co więcej, będzie on mógł zebrać wszystkie niezbędne dokumenty, dzięki czemu wszystkie czynności notarialne, będą mogły być wykonane szybko, bez problemów, a to także pomoże je wszystkie zakończyć w wyznaczonym terminie.

Do czynności notarialnych, którymi zajmuje się notariusz warszawski, zaliczać się będą między innymi wszystkie sprawy związane z: nieruchomościami, dziedziczeniem, firmą, a także z majątkiem rodzinnym. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek pytania odnośnie czynności notarialnych, którymi może się zająć taka Kancelaria Notarialna, to zawsze możemy je rozwiązać poprzez wykonanie telefonu do takiej Kancelarii, albo poprzez umówienie się na rozmowę.

Podczas wypełniania tych wszystkich czynności notarialnych, notariusz ma obowiązek dopilnowania, aby były one wykonywane z należytą starannością, dokładnością, a także żeby zadbano o odpowiednie uzewnętrznienie woli stron, które biorą w tym wszystkim udział. Oczywiście muszą być tutaj także zachowane wszystkie normy wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Notariusz Warszawa centrum, ma obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, jakie znalazły się w jego posiadaniu ze względu na pełnione czynności notarialne. Jedynym wyjątkiem od tych wytycznych, kiedy notariusz ma obowiązek przedłożenia pozyskanych wiadomości, ma miejsce na wyraźne polecenie sądu, podczas składania zeznań w charakterze świadka.

Za wykonywane czynności notariusz ma prawo pobierać taksę notarialną w oparciu o Rozporządzenie z dnia 28.06.2004r. Ministerstwa Sprawiedliwości, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej powiększonej o podatek według stawki VAT.

Podobne wpisy