Zakres czynności notarialnych

To jakim zakresem czynności notarialnych ma się konkretnie zajmować Kancelaria Notarialna i Notariusze w niej pracujący, określa artykuł 79 Prawa o notariacie. To właśnie zgodnie z informacjami zawartymi w tym artykule, możemy być pewni, że notariusz dokonuje takich czynności jak:

Testy kontaktowe Warszawa
http://evimed.com.pl/oferta/procedury-diagnostyczne/testy-kontaktowe
Klinika Evimed w Warszawie.
Zespół wykwalifikowanych lekarzy specjalistów.

– przygotowuje protesty weksli i czeków;
– przygotowuje akty poświadczenia dziedziczenia;
– doręcza oświadczenia;
– przygotowuje protokoły m. in. z zebrać wspólnot mieszkaniowych, ze spotkań zarządów;
– przyjmie na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe oraz różne inne dokumenty;
– na prośbę zainteresowanych stron może przygotować projekty aktów lub oświadczeń;
– ma prawo sporządzać poświadczenia zgodności dokumentu z oryginałem, wzorów podpisów;
– sporządza akty notarialne: sprzedaż, darowizna, umowy majątkowe, umowy przedwstępne, pełnomocnictwa, testamenty;
– przygotowuje wypisy i odpisy dokumentów;
– przygotuje dokumenty odnośnie: umowy sprzedaży, ustanowienia hipoteki, zniesienia współwłasności, a także darowizny czy najmu okazjonalnego;
– wykona dla nas dokument windykacyjny;
– przygotuje umowę spółki, sprzedaży przedsiębiorstwa, pożyczki;
– zajmie się dokumentem pełnomocnictwa, pierwokupu, czy służebności;
– wykona za zgodą stron: rozdzielność majątkową, rozszerzenie wspólności, dokument użyczenia samochodu, oraz pisma odnośnie zarządzania majątkiem;
– poświadczy notarialnie datę na dokumencie, co będzie stanowiło, że czynność prawna była wykonana w określonym czasie.

Notariusz Warszawa za przeprowadzone czynności ma prawo pobierać taksę notarialną. Ustalona jest ona odgórnie, na podstawie Rozporządzenia z dnia 28.06.2004r. Ministra Sprawiedliwości, odnośnie maksymalnych stawek taksy notarialnej (DZ. U. 2013.237 j.t.), która jest powiększona o podatek od towarów i usług, podług obowiązującej stawki VAT.

Podczas wykonywania określonych czynności notariusz Warszawa centrum ma obowiązek pobrać gotówką, a następnie przekazać odpowiednim instytucjom państwowym określone podatki i opłaty:
– podatek od spadków i darowizn
– opłatę sądową
– podatek od czynności cywilnoprawnych

To oznacza, że wszystkie działania jakich może podjąć się notariusz, a także wysokości odpłatności, jaką może za nie pobrać, są jasno określone poprzez ustawy i rozporządzenia wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jako osoba publiczna, notariusz musi przestrzegać zgodności swojego działania z prawem, a także dopilnować, aby obydwie strony miały całkowitą jasność i zrozumienie, co do podpisywanych przez siebie dokumentów. Jeśli podczas ich podpisywania powstają jakiekolwiek wątpliwości, notariusz ma obowiązek je rozwiać poprzez rzeczowe i konkretne odpowiedzi udzielone na zadane pytania. Dopiero w momencie, gdy obydwie strony deklarują, że wszystkie umowy są dla nich jasne i że zgadzają się z ich treścią, może dojść do ich podpisania. Obecność i podpis notariusza sprawiają, że takie dokumenty nabierają mocy prawnej, ponieważ będzie pełnił on tutaj rolę urzędnika państwowego, który potwierdza ich zgodność.

Podobne wpisy